De Wet Arbeidsmarkt in Balans (contractverlenging)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans: let op bij aanstaande contractverlengingen!

 

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: WAB). De WAB treedt per 1 januari 2020 gefaseerd in werking. U kunt echter nu al rekening houden met de aanstaande veranderingen, onder andere door uw voordeel te doen met de verruiming van de ketenregeling.

De ketenregeling van de WAB
Tot 1 januari 2020 is de ‘oude’ ketenregeling van toepassing die is geïntroduceerd door de Wet Werk en Zekerheid in 2015. De huidige ketenregeling heeft betrekking op drie tijdelijke contracten die binnen een periode van 24 maanden worden afgesloten, en die meetellen in de keten indien zij elkaar binnen 6 maanden opvolgen (de zogenaamde 3 x 2 x 6 regel). Het daarop volgende contract van een werknemer zal dan van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd zijn.

Met de invoering van de WAB gaan we terug naar de zogenaamde 3 x 3 regel: vanaf 1 januari 2020 geldt dat na drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar, en die elkaar binnen 6 maanden opvolgen, het volgende contract van een werknemer van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd is (dus: ‘ 3 x 3 x 6’ ). LET OP: Het is mogelijk dat bij CAO wordt afgeweken van deze regel.

Anticiperen
Hoewel de uitbreiding van de ketenregeling pas zal plaatsvinden per 1 januari 2020 doet u er als werkgever verstandig aan om nu al rekening te houden met de wijzigingen, aangezien deze u meer mogelijkheden bieden. Heeft u een werknemer wiens contract u nu gaat verlengen? Op de arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 is direct de nieuwe ketenbepaling van drie jaar van toepassing, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020.

Een voorbeeld:
Een werknemer is in dienst getreden op 1 april 2018 en heeft toen een contract van 7 maanden gekregen van de werkgever. Op 1 november 2018 is dit contract verlengd voor 1 jaar, tot 1 november 2019.

Ketenregeling tot 1 januari 2020
Onder de huidige ketenregeling kan de werkgever dit contract nog één keer verlengen met 5 maanden, tot 1 april 2020. Op 1 april 2020 is de betreffende werknemer immers twee jaar in dienst.

Ketenregeling vanaf 1 januari 2020
Onder de nieuwe ketenregeling van de WAB kan de werkgever het contract per 1 november 2019 verlengen voor 17 maanden, namelijk tot 1 april 2021. Op 1 april 2021 is de werknemer namelijk drie jaar in dienst bij de werkgever.

Let wel op! Indien u vóór 1 januari 2020 een contract verlengt waarvan de tweejaarstermijn (naar huidig recht) nog vóór 1 januari 2020 afloopt, dan ontstaat er toch een contract voor onbepaalde tijd, ook al zal het contract een einddatum in 2020 hebben die nog binnen de dan geldende driejaarstermijn valt. Dus bij alle contracten die als oorspronkelijke startdatum 1 januari 2018 of een vroegere datum hadden is het zaak goed op te letten indien u een contract voor onbepaalde tijd wilt voorkomen.

Comments are closed.

Website door Diversos