Privacyverklaring

Keiren Advies VOF (hierna te noemen Keiren Advies), gevestigd aan de Rijksweg 23, 5941 AA Velden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Keiren Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf bij Keiren Advies aanlevert ter uitvoering van de door Keiren Advies uit te voeren opdracht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Burgerservicenummer
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Financiële gegevens zoals bankrekeningnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Keiren Advies heeft via de website niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke voorkeur, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke verleden of andere zaken. Keiren Advies verwerkt wel de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en / of medewerkers van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Keiren Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling aan ons;
– Verzenden van periodieke e-mail inzake op te leveren gegevens;
– Verzenden van e-mail om u te informeren over onze aangepaste openingstijden;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren, welke door u bij Keiren Advies worden afgenomen;
– Keiren Advies verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor verzorging van belastingaangiften (overeenkomstig de uit te voeren opdracht en van toepassing zijnde wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Keiren Advies neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op enkel en alleen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keiren Advies) tussen zit. Keiren Advies maakt echter wel gebruik van software, computerprogramma’s en of –systemen om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. Het gaat daarbij om systemen ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
– Verzorgen van de jaarrekening
– Verzorgen van de loonadministratie en P&O administratie
– Verzorgen van de verwerking van de administratie
– Verzorgen van facturatie en incasso
– Verzorgen van de fiscale aangiften
– Uren registratie en verwerken van de urenmutaties
– Verzending van gegevens aan banken, Kamer van Koophandel en Belastingdienst, inclusief accordering daarvan
– Verwerken en opslaan van klantgegevens (CRM)
– Verzorgen van managementinformatie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Keiren Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keiren Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keiren Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keiren Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keirenadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Keiren Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Aanpassing in de privacy verklaring:

Keiren Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.